http://www.brzanadolice.ecom.net.pl/
Brzanadolice

 

 

 

Wędkuj z nami
PZW BRZANA DOLICE

 

ZNACZKI NA NOWY 2015 r. JUŻ W SPRZEDAŻY U SKARBNIKA KOŁA KOL. Leonarda Tokarka tel. 0507-050-130 ZAPRASZAMY,
ŻYCZYMY WESOŁYCH ŚWIĄT i UDANEGO NOWEGO ROKU.

 

 

Młodzież do lat 16- tu wstępuje do koła wędkarskiego Brzana Dolice i staje się jego pełnoprawnym UCZESTNIKIEM

Zapisów dokonuje Skarbnik Koła Leonard Tokarek 507-050-130
Opłaty:
Wpisowe jednorazowo 12 zł
Składka członkowska całoroczna 17 zł
Legitymacja członkowska 0 zł
+ dwa zdjęcia

 

ZNACZKI NA NOWY 2014 r JUŻ W SPRZEDAŻY U SKARBNIKA KOŁA KOL. Leonarda Tokarka tel. 0507-050-130 ZAPRASZAMY, ŻYCZYMY WESOŁYCH ŚWIĄT i UDANEGO NOWEGO ROKU.

 

 

TABELA SKŁADEK NA 2014 r.

 

 

Uwaga młodzi Wędkarze !!! Zapisujcie się do PZW !!!

Zgodnie z regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, młodzież poniżej 14 roku życia ma prawo  łowić bez karty pod opieką opiekuna ustawowego (w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym,).
Młodzież poniżej 14 roku może być też członkiem uczestnikiem czyli posiadać legitymację PZW - i należeć do Koła Wędkarskiego czyli być np. członkiem koła Brzana Dolice- wydaje ją skarbnik koła.


Posiadaczowi odznaki "Wzorowy Młody Wędkarz", który nie ukończył 14 lat,
przysługują uprawnienia do wędkowania na równi z członkiem PZW, jednak prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki. Odznakę "Wzorowy Młody Wędkarz" nadaje Zarząd Okręgu PZW a wnoskuje o nią Zarząd Koła.

 

 

Uczestnikiem zgodnie ze statutem można być nawet do 16 lat czyli posiadać legitymację wędkarską  PZW ale już od 14 lat należy posiadać również kartę wedkarską (czyli przejść szkolenie i zdać egzamin ), oraz  posiadać zezwolenie na wędkowanie na danym akwenie i prowadzić rejestr połowu ryb.

Z opłaty egzaminacyjnej zwolnione są osoby do 16 lat - pośpiesz się to będziesz miał egzamin za darmo ! /Stare konie muszą płacić/.

 

 

Młodzeż na zawodach wędkarskich może wędkować za FREE !!!

 

Zgodnie z regulaminem amatorskiego połowu ryb § 1, pkt 7 dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży nie posiadających kart wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia (instruktor wędkarstwa) oraz zezwolenie wydane przez Zarząd Okręgu lub koła. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.

 

 

Ramowy regulamin przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską.

 1. Obowiązek posiadania karty wędkarskiej, uprawniającej do amatorskiego połowu ryb wędką, nakłada na wędkującego art.-7 ustawy z dnia18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym oraz §22 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

 2. Karta wędkarska jest dokumentem potwierdzającym wiedzę z zakresu zasad wędkowania, ryb i ich ochrony, praw i obowiązków

 3. Uzyskanie karty wędkarskiej poprzedza egzamin ze znajomości ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985, z późniejszymi zmianami (Dz.U.nr 66/99 poz 750) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 w sprawie chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.nr.138/01 poz. 1559)

 4. Upoważnionym do organizacji egzaminów na kartę wędkarską jest Zarząd Okręgu PZW. Powołuje on komisję egzaminacyjną, ustala terminy i miejsce prowadzenia egzaminów, informuje na piśmie starostę właściwego ze względu na miejsce egzaminów, dołączając niniejszy regulamin. Do przeprowadzenia egzaminów przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyznacza zespoły egzaminacyjne w składzie minimum 2 członków komisji.

 5. Egzamin może odbywać się w formie ustnej lub testu.

 6. Egzamin obejmuje następującą tematykę:
  a) Prawa wędkującego
  b) Obowiązki wędkującego
  c) Zasady wędkowania
  - zasady wędkowania ryb spokojnego żeru i ryb drapieżnych
  - wymiary ochronne ryb
  - okresy ochronne ryb
  d) Zachowanie na łowisku

 7. Do egzaminów na kartę wędkarską może przystąpić osoba, która ukończyła 14 lat i wniosła stosowną opłatę. Wysokość opłaty egzaminacyjnej ustala Zarząd Okręgu. Kwoty uzyskane z opłat egzaminacyjnych przeznacza się na dzielność statutową koła lub okręgu przy którym działa komisja. Opłatę za szkolenie i egzamin dokonujemy przed szkoleniem na przekazach, które można otrzymać u Skarbnika Koła. Opłatę należy dokonać na poczcie lub banku.

 8. Zdający egzamin zobowiązany jest przedstawić komisji egzaminacyjnej dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem.

 9. Zdający egzamin na kartę wędkarską, który uzyskał pozytywną ocenę otrzymuje zaświadczenie podpisane przez przedstawiciela komisji i imienną pieczęcią.

 10. Osoby, które przed komisją egzaminacyjną nie wykazały niezbędnej wiedzy mogą ponownie przystąpić do egzaminu po upływie 7 dni bez wnoszenia dodatkowych opłat.

 11. Posiadacz karty wędkarskiej zamierzający łowić na wędkę na wodach zarządzających przez PZW, zobowiązany jest znać Regulamin amatorskiego połowu ryb PZW.

W oparciu o powyższy regulamin Zarząd Koła PZW nr.11 w Brzana Dolice powołał komisję szkoleniową, która przeprowadza szkolenia i egzaminy w wyznaczonych terminach .
Koszt egzaminów zgodnie z Uchwałą Zarządu Okręgu wynosi odpowiednio:

 • Dorośli - 36,90 zł

 • Emeryci i renciści - 18,45 zł

 • Młodzież od 16-24 lat - 18,45 zł

 • Kobiety i młodzież do 16 lat – bezpłatnie

Podane kwoty powiększono o stawkę VAT.

Oprócz powyższej kwoty uczestnik dokonuje opłaty 10zł - Starostwo. Po zdanym egzaminie komisja wypisuje zaświadczenie „o zdanym egzaminie na kartę wędkarską”.

Uwaga: możemy zdawać egzamin tylko w kole wędkarskim z własnego powiatu.

W celu ułatwienia wstąpienia do koła można wypełnić wniosek i dostarczyć do skarbnika

 

 

WNIOSEK

NA CZŁONKA KOŁA BRZANA DOLICE  / NA KARTĘ WĘDKARSKĄ *


Imię ….......................... nazwisko ….........................................

Data urodzenia ….................. miejsce urodzenia.......................

adres zameldowania …...................................................

 

Tel kontaktowy …...................

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie zgłoszeniowej, dla celów stowarzyszenia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr. 133, poz. 883).

 

 

........…..…......................

(data i podpis kandydata)

 

* odpowiednio skreślić

.............................................................................................................................

do ankiety dołączyć fotografię

i opłatę egzaminacyjną (kserokopię) odpowiednio :

 

 • Młodzież od 16-24 lat 18,45 zł

 • Kobiety i młodzież do 16 lat bezpłatnie

 • Emeryci i renciści 18,45 zł

 • Dorośli 36,90 zł

 

Ankietę odesłać na adres:

PZW Brzana Dolice

ul. Wiejska 30

73-115 Dolice

lub dostarczyć do skarbnika koła

 


I czekaj na egzamin.

ZAPRASZAMY NA DARMOWY KURS Z ZAKRESU WĘDKARSTWA

KLIKNIJ NA KURS

 

Starostwo Powiatowe po zdanym egzaminie w Kole na wniosek zainteresowanego wydaje kartę wędkarską za (opłatą 10zł). Nasz Skarbnik pomoże Ci załatwić formalności.

Karta wędkarska wyrabiana jest raz na całe życie. W przypadku jaj zagninięcia lub zniszczenia możemy się również starać o wydanie jej duplikatu w Starostwie Powiatowym.

Sama karta wędkarska nie upoważnia nas do wędkowania potrzebna jest zgoda zarządcy lub dzierżawcy danego zbiornika wodnego. Zgodę dostaniemy wraz z rejestrem połowu.

Aby taką zgode otrzymać musimy wnieść opłatę zgodnie z tabelą opłat za możliwość wędkowania.

 

Chcesz legalnie wędkować na naszych wodach, opłać zezwolenie.

 

TABELA SKŁADEK ROCZNYCH na 2013 rok

na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązujących na wodach

Okręgu Szczecińskiego

TABELA SKŁADEK NA 2014 r.

 

Opłaty roczne

Załącznik do Uchwały Zarządu Okręgu PZW Szczecin
Nr 143/PL/12 z dn. 24.09.2012r.

TABELA SKŁADEK na 2013 rok
na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązujących na wodach
Okręgu Szczecińskiego

OPŁATY  ROCZNE

(PŁATNE JEDYNIE W KOŁACH PZW – WYKAZ KÓŁ NA STRONIE)
ważne na rok kalendarzowy od  01 stycznia  – 31 grudnia b.r.

RODZAJ SKŁADEK

PODSTAWOWA

ULGOWA/*

UCZESTNIK
do 16 lat

ZŁOTA ODZNAKA
Z WIEŃCAMI

Składka członkowska

66 zł

33 zł

16 zł

16 zł

Wpisowe

25 zł

25 zł

12 zł

25 zł

Legitymacja członkowska

5 zł

5 zł

0 zł

5 zł

Składka okręgowa na WODY NIZINNE

Na 2 wędki z brzegu

110 zł

70 zł

-

-

Na 2 wędki z brzegu lub spinning

125 zł

-

-

-

Na jedno jezioro bądź Rzeka Odra Obwód Nr 5
(2 wędki z brzegu lub spinning)

85 zł

-

-

-

Składka okręgowa na WODY GÓRSKIE
(opłata ta zawiera w sobie już wody nizinne)

Na 2 wędki z brzegu lub spinning

140 zł

85 zł

20 zł

40 zł

Dopłata na połów z ŁODZI dotyczy wód nizinnych i górskich

50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

Dopłata na TROLING
dotyczy wód nizinnych i górskich

80 zł

80 zł

80 zł

80 zł

Aby wykupić opłatę roczną ważną od 01.01.-31.12.br.
i wędkować na wodach PZW Szczecin podstawą jest
wniesienie opłaty członkowskiej, a następnie
opłaty okręgowej nizinne bądź górskiej
/w zależności od wyboru wędkarza/
Opłata górska zawiera w sobie już opłaty nizinne.

 

/* UWAGA : Kto kwalifikuje się do ULG 50 % :

 • Składka członkowska

-   młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat
-   członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
-   kobiety po ukończeniu 60 roku życia
-   mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia

 • Składka okręgowa nizinna, bądź górska opłaci osoba, która

-   ukończyła – kobiety 60 lat, mężczyzna 65 lat
-   odznaczona złotą i srebrną odznaką PZW,
-   młodzież 16 – 24 lat ucząca się i studenci,
-   bezrobotni na zasiłkach lub bez prawa do zasiłku po okazaniu zaświadczenia z Urzędu Pracy
-   emeryci i renciści których dochód nie przekracza 1.100 zł. brutto,
po okazaniu ostatniego odcinka renty, bądź emerytury.

3.  Dodatkowe ulgi:

Uczestnik do 16 lat wykupujący opłatę roczną w Okręgu PZW Szczecin, wędkuje we wszystkich Okręgach PZW w całej Polsce bez wnoszenia dodatkowych opłat. Jedynym obowiązkiem jest zgłoszenie się do Okręgu PZW – na terenie, którego chce wędkować po odebranie bezpłatnego zezwolenia.

Członkowie honorowi PZW zwolnieni są z opłat okręgowych /na podstawie wpisu do legitymacji PZW /przez Biuro Okręgu PZW/.

Osoba uprawniona do znaczka ulgowego powinna posiadać przy sobie (do kontroli) dokument uprawniający do zastosowania tej ulgi i wpis do legitymacji członkowskiej potwierdzonej przez Skarbnika Koła.

NOWOŚĆ w PZW Szczecin

Metoda trolingowa - łowienie ryb metodą trollingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę, zakończoną linką z jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki, holowaną za napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem pływającym. Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych.

Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną odległość 50 m od innych wędkujących.

Wszystkie metody połowu są szczegółowo opisane w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb dostępnego na stronie internetowej PZW ZO SZCZECIN http://www.pzwszczecin.com/index.php .

 

U w a g a :

1. Ze składki członkowskiej podstawowej 1 zł przeznacza się na realizację programu edukacji ekologicznej        w środowisku dzieci i młodzieży, w proporcji 10 % na szczeblu ZG PZW, a 90 % dla Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego.

2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

Należy jeszcze pamiętać, że aby nas nie spotkała niemiła niespodzianka w czasie kontroli straży rybackiej musimy prowadzić na bieżąco rejestr połowu ryb i mieć go przy sobie, który otrzymamy wraz z opłatami.

Opłaty na cały rok w zależnośći od tego na jakich zbiornikach PZW będziemy łowić i czy z łodzi czy z brzegu oraz czy na dwie wędki spławikowe czy też spining wnosimy u skarbnika koła.

Skarbnik wkleja nam znaczki na cały rok zgodnie z tym z jakich ulg korzystamy oraz czy chcemy przynależeć do danego koła czy też nie.

Inną możliwością z jakiej mogą skorzystać zrzeszeni w innych kołach lub niezrzeszeni to wykupienie zezwolenia na dany okres wędkowania. Tu sprawa jest prosta wnosimy opłatę na czas połowu na konto PZW okręgu (w naszym przypadku to będzie Szczecin), i możemy wędkować.

 

UWAGA :

 1. 1. Do wniesionej opłaty każdy wędkarz zobowiązany jest posiadać wydrukowane zezwolenie okresowe (dla członków lub niezrzeszonych), dostępne na stronie internetowej PZW Szczecin.
 2. 2. Do składek okresowych nie stosuje się ulg.
  1. 3. Za okres jednego dnia uważa się dobę, czas od godz. 00:00 do godz. 24:00

ZEZWOLENIA OKRESOWE 2013 rok

PŁATNE JEDYNIE NA KONTO PZW
BANK PKO S.A. I O/Szczecin
35 1240 3813 1111 0000 4375 6719

ZEZWOLENIA OKRESOWE
NIE stosuje się ULG

NIZINNE

GÓRSKIE
zawiera w sobie wody nizinne

Dla CZŁONKÓW PZW
osoba która wykupiła składkę członkowską na bieżący rok kalendarzowy

1.

1 dzień - 2 wędki z brzegu lub spinning

15 zł

20 zł


1 dzień - 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź

40 zł

45 zł

2.

3 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning

25 zł

30 zł


3 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź

50 zł

55 zł

3.

14 dni - 2 wędki z brzegu lub spinning

45 zł

60 zł


14 dni - 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź

70 zł

85 zł

Dla NIEZRZESZONYCH i CUDZOZIEMCÓW
osoba która posiada kartę wędkarką/* ale nie wykupiła składki członkowskiej na bieżący rok kalendarzowy t.j. od 01.01.-31.12.b.r.

4.

1 dzień – 2 wędki z brzegu lub spinning

35 zł

45 zł


1 dzień – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź

65 zł

75 zł

5.

3 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning

55 zł

65 zł


3 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź

85 zł

95 zł

6.

14 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning

90 zł

100 zł


14 dni - 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź

120 zł

130 zł

7.

3 miesiące – 2 wędki z brzegu lub spinning

130 zł

150 zł


3 miesiące – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź

180 zł

230 zł

Do opłaty okresowej konieczne jest podanie konkretnej daty połowu np.
1 dzień (np. 10.01.2013r.)
3 dni (np. od 10.01. – 12.01.2013r.)
14 dni (np. od 10.01. - 23.01.2013r.)
3 miesiące (np. od 10.01. - 09.04.2013r.)

W przypadku nie wpisania daty na druku, będzie uwzględniana data wpłaty /pieczęć banku, urzędu pocztowego bądź data przelewu z prywatnego konta bankowego/

Każdy wybierający się nad naszą wodę wędkarz zobowiązany jest posiadać swoją opłatę – na swoje imię i nazwisko, wpisany swój nr karty wędkarskiej i wydrukowane z naszej strony zezwolenie okresowe (z wykazem wód).

Wpłaty okresowe nie podlegają zwrotowi /w przypadku nie pójścia nad wodę opłata przepada/.

Dokonana wpłata na konkretny dzień, dni dotyczy wyłącznie tych dni i po wpłaceniu danej kwoty nie podlega zmianie.

DRUKI DO POBRANIA ZE STRONY PZW OKRĘG SZCZECIN:

DRUK opłaty okresowej


Opłaty okresowe w 2013r. Wystarczy wypełnić i opłacić np.  na poczcie, banku lub przelewem na konto okręgu PZW w Szczecinie.

Nazwa odbiorcy:   Okręg Polskiego

Związku Wędkarskiego w Szczecinie

ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin

Nazwa odbiorcy:

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie

ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin

 

Nr rachunku odbiorcy:

35 1240 3813 1111 0000 4375 6719

Nr rachunku odbiorcy:

35 1240 3813 1111 0000 4375 6719

 

kwota:

 

W

P

waluta:  PLN

kwota:

Nr rachunku lub kwota słownie:

 

Nr rachunku lub kwota słownie:

Nazwa zleceniodawcy:

Imię i nazwisko: ……………………….…………..

Adres: ……………………………………….………

Nazwa zleceniodawcy:

 

Imię i nazwisko: …………………………………………..…………...................…………..……...….……

 

Adres: ……………………………………………………………………….…………………………...…..……..

 

Nr karty wędkarskiej …………………………..….

Rodzaj wody (nizinna, górska) ……………….…

 

Tytułem:

Składka okresowa na zagospodarowanie                        i ochronę wód. Ważna na dzień/ dni/ 3 m-ce   ……..……………………………...….…….20…...r.

wraz z zezwoleniem okresowym

Koło nr 11 Brzana Dolice

Tytułem:

Składka okresowa na zagospodarowanie i ochronę wód

Ważna na dzień/ dni/ 3 m-ce ……………………………….………. 20……..….r.

Koło nr 11 Brzana Dolice

Opłata:

 

 

 

 

 

/pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy/

Opłata:

ZEZWOLENIE dla członków PZW – którzy wykupili składkę członkowską na bieżący rok kalendarzowy

ZEZWOLENIE dla niezrzeszonych i cudzoziemców którzy nie wykupili składki członkowskiej na bieżący rok kalendarzowy

Aby wędkować na wodach PZW korzystając z zezwoleń okresowych trzeba posiadać :

 • Kartę wędkarską /* (z obowiązku posiadania karty zwolniona jest młodzież do lat 14 oraz cudzoziemcy przebywający w Polsce czasowo)
 • Opłacony Druk – opłaty okresowej (na poczcie, w banku, bądź przez Internet) pobrany z naszej strony, bądź wypełniony samodzielnie w postaci przelewu bankowego.
 • Zezwolenie okresowe dla członków PZW bądź osób niezrzeszonych/ cudzoziemców wypisane bezpośrednio samodzielnie przez wędkarza.
 • W przypadku opłat okresowych Rejestr połowu – NIE jest wymagany

UWAGA :

 1. Za okres jednego dnia uważa się czas od godz. 00:00 do godz. 24:00 opłaty na 3 dni, 14 dni, 1 miesiąc, 3 miesiące dotyczą kolejno następujących po sobie dni.
 2. Składki okresowe 1 dniowe, 3 dniowe, 14 dniowe , 1 miesięczne i 3 miesięczne płatne są na konto PZW Szczecin podane powyżej.
 3. Do składek okresowych nie stosuje się ulg.
 4. Do wniesionej opłaty okresowej każdy wędkarz zobowiązany jest posiadać wydrukowane zezwolenie, dostępne poniżej.
Wędkarz, który chce łowić ryby musi mieć kartę wędkarską, można ją zdobyć zapisując się na egzamin w kole wędkarskkim  po wnieśieniu opłaty egzaminajyjnej w zależności od tabeli opłat.

 

 

 

Nazwa odbiorcy: Okręg Polskiego

Związku Wędkarskiego w Szczecinie

ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin

 

Nazwa odbiorcy:

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie

ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin

 

Nr rachunku odbiorcy:

35 1240 3813 1111 0000 4375 6719

Nr rachunku odbiorcy:

35 1240 3813 1111 0000 4375 6719

 

kwota: 36,90 zł

 

W

P

waluta: PLN

kwota: 36,90 zł

Nr rachunku lub kwota słownie:

 

Nr rachunku lub kwota słownie:

Nazwa zleceniodawcy:

Imię i nazwisko: ……………………….…………..

Adres: ……………………………………….………

Nazwa zleceniodawcy:

 

Imię i nazwisko: …………………………………………..…………...................

 

Adres: ……………………………………………………………………….………………………..

 

Koło PZW Nr …………………………………

Nazwa Koła …………………………………….…

 

Tytułem:

Opłata za Egzamin na

Kartę Wędkarską

Tytułem:

Koło Nr 11Brzana Dolice opłata za egzamin na Kartę Wędkarską

 

Opłata:

 

 

 

 

/pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy/

Opłata:

 

 

Gdy masz już kartę wędkarską należy wnieść odpowiednio składki. Zależne to będzie w dużej mierzeod Ciebie, gdzie i jak będziesz chciał łowić.

 

 

Opłaty okresowe:

ZEZWOLENIA OKRESOWE: wpłacane na konto PZW Szczecin

35 1240 3813 1111 0000 4375 6719 (wpisując Nr karty wędkarskiej, Datę połowu od kiedy do kiedy chcemy wędkować oraz jaka to woda- nizinna, czy górska). Prosimy aby dopisać nazwę naszego koła Brzana Dolice nr 11, wtedy otrzymamy rekompensatę za prowadzone działania na rzecz wędkarzy z zewnątrz.

 

Nazwa odbiorcy: Okręg Polskiego

Związku Wędkarskiego w Szczecinie

ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin

 

Nazwa odbiorcy:

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie

ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin

 

Nr rachunku odbiorcy:

35 1240 3813 1111 0000 4375 6719

Nr rachunku odbiorcy:

35 1240 3813 1111 0000 4375 6719

 

kwota:

 

W

P

waluta: PLN

kwota:

Nr rachunku lub kwota słownie:

 

Nr rachunku lub kwota słownie:

Nazwa zleceniodawcy:

Imię i nazwisko: ……………………….

Adres: ……………………………………….

Nazwa zleceniodawcy:

 

Imię i nazwisko: ………………..…………...................…………..……...….……

 

Adres: ………………………………………………………….………………………..…..……..

 

 

Nr karty wędkarskiej …………………………..….

Rodzaj wody (nizinna, górska) ……………….…

 

Tytułem:

Składka okresowa na zagospodarowanie i ochronę wód. Brzana Dolice koło nr 11Ważna na dzień/ dni ……..…….….…….2011r. wraz z zezwoleniem

Tytułem:

Składka okresowa na zagospodarowanie i ochronę wód. Brzana Dolice koło nr 11Ważna na dzień/ dni ……………………………….………. 2011r.

Opłata:

 

 

 

 

/pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy/

Opłata:

Druk zezwolenia okresowego w doc lub pdf do pobrania tu.

Składka GÓRSKA upoważnia do połowu na wodach NIZINNYCH

ZEZWOLENIA OKRESOWE

NIE stosuje się ULG

NIZINNE

NA KONTO

GÓRSKIE

NA KONTO

Dla  CZŁONKÓW  PZW

CZŁONEK

1 dzień - 2 wędki z brzegu lub spinning

15 zł

20 zł

3 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning

25 zł

45 zł

14 dni - 2 wędki z brzegu lub spinning

45 zł

70 zł

Dla  NIEZRZESZONYCH  PZW

NIEZRZESZONY

1 dzień – 2 wędki z brzegu lub spinning

30 zł

40 zł

3 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning

50 zł

60 zł

Skł. za wędkowanie okresowe z ŁODŹI poz. od  1- 5

25 zł

14 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning

80 zł

100 zł

3 miesiące – 2 wędki z brzegu lub spinning

125 zł

170 zł

3 miesiące – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź

180 zł

240 zł

 

Samo opłacenie składek nie upowaznia nas do łowienia "ile się da i jak się da " należy pamiętać o regulaminie połowów w tym o wymiarach i limitach połowu oraz o podstawowej zasadzie, że jak wchodzimy na łowisko to najpierw sprzątamy w promieniu 4 metrów wokół miejsca gdzie bedziemy wedkować jak sa jakieś śmieci (warto zaopatrzyć się w worek na odopady) i pozostawiamy oczywiście czyste stanowisko po  sobie.


Jeżeli chcemy łowić na wodach morskich to wnieść opłatę w urzędzie morskim (w naszym przypadku w Szczecinie) lub opłacić na miejscu u przewożnika na kutrze.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ
W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2011r.

1. Młodzież nie zrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW.

2. Składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

5. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

 

Jeżeli wedkarz chce łowić z własnej jednostki pływającej powinien wnieść opłatę w starostwie powiatowym za rejestrację jednostki pływającej. (opłata jednorazowa wynosi ok. 17 zł). Zainteresowany otrzymuje naklejki z numerem jednostki pływającej które nakleja na swoją łódż lub ponton.

1. Rejestracja łodzi do amatorskiego połowu ryb - ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750 z póżn. zm.)

"Rejestru sprzętu pływającego na wniosek posiadacza dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu."

 

 

 

Galeria z życia koła

 

......... Pragniemy pokazać szczególnie młodym ludziom pozytywną ścieżkę zainteresowań wiążącą się z aktywnym wypoczynkiem z wędką nad wodą i dającą możliwość poznania bogactwa i piękna przyrody ............

 

 

 

 

Jesień to czas odłowów ryb w stawach i zarybiania rzek i jezior.

 

W zarybianiu swoich jezior 20 października mieli okazję uczestniczyć wędkarze z PZW Koła Brzana nr 11 Dolice, bowiem, na jeziorach Pyrzyckim o pow. 4,7 ha i Brzezińskim o pow. 8,25 ha , odbyło się wpuszczanie jesiennego narybku głównie karpia i leszcza.

Uczestników zarybiania nad wodą przywitała jesienna aura. O tej porze roku przezroczystość wody czyli tzw. punkt kompensacyjny jest już nieco zwiększony a wiąże się to pośrednio z temperaturą wody, która wynosiła w tym przypadku ok. 8 °C. Niska temperatura i mniejsza ilość światła powoduje, że fitoplankton już w zasadzie zakańcza swój okres wegetacyjny odsłaniając dno co ogranicza również rozwój zooplanktonu i innych małych organizmów wodnych stanowiących także pożywienie ryb. Można, by powiedzieć, że jezioro zaczyna zapadać powoli w letarg, bo ryby zaczynają mniej żerować.

W klarownej wodzie można było obserwować jak małe rozproszone rybki rozpoczynały swoją walkę o przetrwanie w czyhającym na nie świecie pełnym wielu niebezpieczeństw. Zmagazynowany w maleńkim organizmie tłuszcz musi im starczyć do wiosny.

Zarybianie przez ichtiologów z Polskiego Związku Wędkarskiego miało na celu zwiększenie populacji ryb dla utrzymania bioróżnorodności w zbiornikach a przy okazji dostarczenie nowych genów.

Jak zapewniał ichtiolog z PZW to jeszcze nie koniec zarybiania, bo w tym roku do tych jezior ma trafić jeszcze narybek lina.

W kole Brzana odbywa się teraz realizacja projektu Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej właśnie o nazwie „Narybek Jesienny”.

Spotkania informacyjno-szkoleniowe młodych sympatyków wędkarstwa odbywają się w mniejszych miejscowościach a główna olimpiada ekologiczno-wędkarska odbędzie się w 24 października o godz. 10.00 w GCISiP w Dolicach. W niedzielę zaś od 10.00 młodzi wędkarze będą mogli spróbować swoich sił w praktyce nad jeziorem Pyrzyckim, gdzie planuje się krótkie wędkowanie i wspólne ognisko. Młody narybek w postaci uczni w Gimnazjum Publicznego w Dolicach od wielu lat zasila szeregi członków Koła.

 

Tekst Adam Kalinowski

Foto Jacek Szalewski


 

 

W dniu 06.06.2006 r. nad jeziorem Pyrzyckim odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży o puchar Wójta Gminy Dolice.

 

W zawodach udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych z Rzeplina, Dobropola, Dolic, Strzebielewa, Żalęcina oraz ze Szkoły Gimnazjum Dolice.

 

Były to pierwsze otwarte zawody wędkarskie o zasięgu ogólnogminnym skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej.

 

Przez blisko 2,5 godziny młodzi uczestnicy zmagali się z wędkowaniem.

 

Niektórzy z nich musieli wykazać się ponadto w dogrywkach wiedzą na temat regulaminu połowu oraz z biologii ryb.

 

Razem w zawodach udział wzięło 42 uczestników.

 

W wyniku rywalizacji wyłoniono zwycięzców w dwóch kategoriach:

 

 

 

Uczniowie Gimnazjum

 

I miejsce Tylicki Mariusz

 

II miejsce Litwin Artur

 

III miejsce Niedoryz Bogdan

 

 

 

Uczniowie Szkół Podstawowych

 

I miejsce Balcerzak Bartek - Strzebielewo

 

II miejsce Maciejko Kamil - Dolice

 

BrzanadoliceBrzanadoliceBrzanadoliceBrzanadolice
BrzanadoliceBrzanadoliceBrzanadoliceBrzanadolice
BrzanadoliceBrzanadoliceBrzanadoliceBrzanadolice
Wpisz treść wiadomości.
Wpisz swój adres email.Przepisz kod z obrazka.